โรงเรียนรัชตวิทยาคม
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนรัชตวิทยาคม

โรงเรียนรัชตวิทยาคม ก่อตั้งโดยฯพณฯจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการทหาร ค่ายธนะรัชต์ และประชาชนใกล้เคียง เดิมชื่อ “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ปี พ.ศ. 2527 กองทัพบก  โดยศูนย์การทหารราบ ได้โอนกิจการระดับชั้นมัธยมศึกษาให้กับ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2527 ใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนรัชตวิทยาคม