กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวิศณุ สมบัวชื่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพ

นางคำนวล พันธ์จันทร์
ครูผู้สอน