กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนพดล มีบำรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกิตติพงษ์ เตชะตานนท์
ครูผู้สอน

นางสาวจริยาพร จันทร์เกตุ
ครูผู้สอน