กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุรีรัตน์ รูปเตี้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสายฝน เทพทิตย์
ครูผู้สอน

นางสาวอุไรรัต์ รุนทจิต
ครูผู้สอน