กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดารารัตน์ ศรีเมฆ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจารุวรรณ จันทวงค์
ครูผู้สอน

นางสาวฑิฆัมพร ยอดดี
ครูผู้สอน

นางสาวณิชารีย์ สืบพา
ครูผู้สอน

นางสาวพัชรภรณ์ สร้อยสนธิ
ครูผู้สอน

นางกัญญา อาภาสุนันท์
ครูผู้สอน