คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายรณชิต สิงหเสมานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

พ.อ. สฤษดิ์ แผนสนิท
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นางคำนวล พันธ์จันทร์
ผู้แทนครู
กรรมการ

พ.อ. ณรงค์ ธรรมรงค์ฤทธิ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายเอกชัย เชื้อวงศ์สกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

จ.ส.อ. หญิง พิศมัย งามเจริญ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

ร.อ. รัตตพล ก้านเพชร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

พระครูอุปภัมภ์ปุญญสาร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ

นายสมยศ ขันกำเนิด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายประพันธ์ อนุสรณ์พานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายวิศณุรักษ์ หอมตลบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสมจิตต์ เทียนสอาด
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางศุภรัตน์ ผาสุก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาวอุดมพร จันทร์นุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางดารารัตน์ ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนรัชตวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ

นางสมศรี เชยชิต
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ