ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางดารารัตน์ ศรีเมฆ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกการพัฒนาชุมชน
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางคำนวล พันธ์จันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

นางสมศรี เชยชิต 
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา และศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา – ภาษาไทย
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวสุรีรัตน์ รูปเตี้ย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

นายวิศณุ สมบัวชื่น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

นายนพดล มีบำรุง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

นางสายฝน เทพทิตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา

นางสาวณิชารีย์ สืบพา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกเคมี
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

นางกัญญา อาภาสุนันท์
ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

นางคัคนางค์กานต์ คัคโนภาส
ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาไทย
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารการศึกษา

นางทิพย์วรรณ ชุมแสง
ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกศิลปกรรมดนตรี (เปียโน) เกียรตินิยมอันดับ 2

นางสาวศุมาภร รัตนพันธ์

นางสาวศุมาภร รัตนพันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เกียรตินิยมอันดับ 2

นางสาวฑิฆัมพร ยอดดี

นางสาวฑิฆัมพร​ ยอดดี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา​ ปริญญาตรี​ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกเคมี  ​เกียรตินิยมอันดับ 1

นายกิตติพงษ์ เตชะตานนท์

นายกิตติพงษ์ เตชะตานนท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา

นางสาวจารุวรรณ จันทวงค์

นางสาวจารุวรรณ จันทวงค์
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

นางสาวพัชรภรณ์ สร้อยสนธิ

นางสาวพัชรภรณ์ สร้อยสนธิ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกฟิสิกส์

นางสาวจันทร์จิรา เกิดสุข

นางสาวจันทร์จิรา เกิดสุข
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

นางสาวจริยาพร จันทร์เกตุ

นางสาวจริยาพร จันทร์เกตุ
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษา

นางสาวอุไรรัต์ รุนทจิต

นางสาวอุไรรัตน์ รุนทจิต
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

นายมานะศักดิ์ นุ่นแก้ว

นายมานะศักดิ์ นุ่นแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาไทย

นางสาวนวพร พรายแก้ว

นางสาวนวพร พรายแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์

นางสาววาสนา ซุ่นบวบ

นางสาววาสนา ซุ่นบวบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาวิชาเอกการบัญชี
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการทั่วไป

placeholder.png

นายสิทธิพงค์ เจริญพร
ตำแหน่ง นักการภารโรง