ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ จงรู้ธรรม
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรัชตวิทยาคม
18 มกราคม 2528 – 23 ตุลาคม 2534

นางละออง ชูสวัสดิ์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรัชตวิทยาคม
23 ตุลาคม 2534 – 29 ตุลาคม 2535

นายอวยพร รัตนไพฑูรย์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรัชตวิทยาคม
29 ตุลาคม 2535 – 31 ตุลาคม 2537

นายบุญนำ เลาหสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชตวิทยาคม
31 ตุลาคม 2537 – 2 พฤศจิกายน 2543

นายประพันธ์ อนุสรณ์พานิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนรัชตวิทยาคม
9 มีนาคม 2544 – 30 กันยายน2557

นายยุทธศักดิ์ รบไว
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนรัชตวิทยาคม
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2559

นางจิรารัตน์ ขวัญมี
ครู รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัชตวิทยาคม
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2562