ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

โรงเรียนรัชตวิทยาคม ก่อตั้งโดย ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นสถานศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการทหาร ค่ายธนะรัชต์และประชาชนใกล้เคียง ค่ายธนะรัชต์ เดิมชื่อ “โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

 • ปี พ.ศ. 2527 กองทัพบก โดยศูนย์การทหารราบ ได้โอนกิจการระดับชั้นมัธยมศึกษาให้กับ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2527 ใช้ชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนรัชตวิทยาคม”
 • ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษา ให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจนถึงปัจจุบัน
 • ปีการศึกษา 2539 -2540 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามโครงสร้าง วิชาชีพ 2 (วช. 2)
 • ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนโอนสังกัดจาก กรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 • ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเงิน จาก สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนถ่ายโอนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ถ่ายโอนครูเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง
 • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับเงิน จาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม
 • ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

การบริหารจัดการศึกษา
     โรงเรียนรัชตวิทยาคม ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน โดยแบ่งเป็น

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
 • กลุ่มงานงบประมาณ
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

     ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ PDCA โดยร่วมกันวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาสของสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางดำเนินงาน โดยจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนด  จากนั้นดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4  กลุ่มงาน ทำหน้าที่กำกับติดตาม  เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ดำเนินไปตามแผน หากงานใดมีปัญหา  อุปสรรค  ให้ร่วมกันวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและเลือกวิธีที่เหมาะสม โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์


พันธกิจ

 • จัดหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
 • ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ส่งเสริมการพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 • ครูมีคุณภาพ
 • สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 • สถานศึกษามีการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอน
 • ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
 • ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น
 • คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง

ปรัชญา โรงเรียนรัชตวิทยาคม : “ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : ใฝ่ดี มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ : “โรงเรียนรัชตวิทยาคมจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”