ผู้บริหารปัจจุบัน

ผู้บริหารปัจจุบัน

นางดารารัตน์ ศรีเมฆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนรัชตวิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน

นางคำนวล พันธ์จันทร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี วิชาเอกคหกรรม
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนรัชตวิทยาคม อันดับ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน