ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนรัชตวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ระดับชั้นเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
ม.1/1 13 16 29
ม.1/2 15 14 29
รวม ม.1 28 30 58
ม.2/1 15 14 29
ม.2/2 19 9 28
รวม ม.2 34 23 57
ม.3/1 19 9 28
ม.3/2 19 6 25
รวม ม.3 38 15 53
รวม ม.ต้น 100 68 168
ระดับชั้นเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
ม.4/1 12 26 38
ม.4/2 36 2 38
รวม ม.4 48 28 76
ม.5/1 13 16 29
ม.5/2 10 12 22
รวม 5.2 23 28 51
ม.6/1 8 12 20
ม.6/2 11 6 17
รวม ม.6 90 74 164
รวม ม.ปลาย 90 74 142
รวมทั้งหมด 190 142 332