ข้อมูลการศึกษาต่อ

ประกาศโรงเรียนรัชตวิทยาคม

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักฐานการสมัครเรียน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครองอย่างละ 1 ฉบับ
  3. สูติบัตร
  4. สำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริง 1 ฉบับ
  5. ใบรับรอง 1 ฉบับ
  6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป